Spolehlivý dodavatel autoskel

+420 601 500 505


Všeobecné obchodní podmínky


Úvod

Odesláním závazné objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání své závazné objednávky.

Obchodními podmínkami je kupující vázán od okamžiku uzavření kupní smlouvy.

Kupující má možnost se s obchodními podmínkami seznámit na webové adrese www.autosklabenone.cz nebo má právo být po vyzvání seznámen s těmito podmínkami zástupcem dodavatele.

Obchodní podmínky detailně vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatel, provozovatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel).

Veškeré právní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky (občanský zákoník č. 40/1964 Sb.; zákon o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb.; obchodní zákoník č. 513/1991 Sb. – vše ve znění novel).

Prodávající

Prodávající je definován jako osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Identifikace Prodávajícího:

Autoskla BENONE s.r.o.

Skryjova 1606/8

Brno

614 00

IČ: 01436457

DIČ: CZ01436457

Firma zapsána do obchodního rejstříku dne 22. února 2013 u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 78077.

 

Provozovna prodávajícího:

Autoskla BENONE s.r.o.

Karlov 1398/54

Velké Meziříčí

594 01

 

Prodávající také provozuje webovou prezentaci www.autosklabenone.cz.

Kupující

Kupující – fyzická nebo právnická osoba uzavírající dobrovolně kupní smlouvu s prodávajícím.

Koncový spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předá prodávajícímu pouze ty údaje, které jsou nezbytné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

Kupující, který není spotřebitelem, je osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Tento kupující se při uzavírání kupní smlouvy s prodávajícím řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a současně obchodním zákoníkem.

 

Kupní smlouva

Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a doručením objednávky do sféry dodavatele.

Přijetí každé objednávky je potvrzeno kupujícímu prodávajícím dle předem dohodnutých podmínek.

Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem přijetí a potvrzení (písemné, telefonické, elektronické) prodávajícím návrhu kupní smlouvy.

 

Cena zboží

Cena zboží se řídí dle Ceníku, který prodávající poskytl kupujícímu. Cena zboží je v ceníku uváděna bez DPH.

Cena zboží je uváděna v EUR a v CZK. Přepočet z hlavní ceny EUR na CZK je prováděn dle aktuálního denního kurzu ČNB.

Ceník neobsahuje akční ceny, které jsou vždy vydávány zvlášť na zvláštním ceníku v elektronické i papírové podobě.

Kupující má právo si cenu před závaznou objednávkou u prodávajícího ověřit na adrese: obchod@autosklabenone.cz nebo na telefonním čísle +420 601 500 505.

 

Ochrana osobních dat

Prodávající má povinnost dodržovat zákon o ochraně osobních údajů a informací č. 101/2000 Sb.

Osobní údaje poskytované kupujícím jsou shromažďovány a ukládány do databáze prodávajícího, a to po dobu neurčitou.

Poskytnuté údaje kupujícím nejsou poskytovány třetím osobám s výjimkou subjektů zajišťujících dopravu zboží (Česká pošta, GEIS), ovšem pouze v nezbytném rozsahu.

Na telefonickou nebo písemnou nebo elektronickou žádost kupujícího mohou být osobní údaje v databázi prodávajícího odstraněny nebo změněny.

Odesláním závazné objednávky souhlasí kupující se zpracováním svých osobních údajů v nezbytně nutném rozsahu.

 

Objednávka

Kupující závazně potvrzuje svou objednávku jejím odesláním, a to na uvedené emailové adresy prodávajícího nebo dopisem zaslaným na adresu prodávajícího nebo telefonickým kontaktem na telefonní čísla prodávajícího.

Potvrzené objednávky prodávajícím jsou závazné.

U každé objednávky je také smluvena dodací lhůta, která závisí na skladové dostupnosti zboží. Dostupnost zboží může být kupujícím ověřena kdykoliv na uvedených kontaktech prodávajícího.

 

Storno objednávky ze strany kupujícího

Kupující může zrušit svoji objednávku nejdéle 24 hodin před smluveným nebo předpokládaným dnem dodání zboží kupujícímu nebo 2 hodiny od závazného potvrzení objednávky.

Objednávka musí být stornována telefonicky na telefonních číslech prodávajícího, případně zasláním SMS zprávy na tato čísla.

Ve výjimečných případech je možné zaslat storno objednávky na email prodávajícího.

 

Platební podmínky

Zakoupené zboží je možné uhradit následujícími způsoby:

 • V hotovosti:
  • Při smluveném rozvozu zboží kupujícímu – hotovost přebírá prodávající nebo jím pověřená osoba
  • Při osobním převzetí zboží na provozovně prodávajícího – hotovost přebírá prodávající nebo jím pověřená osoba
  • Při převzetí dobírky – hotovost přebírá od zákazníka dopravce
 •  Předem pomocí bankovního převodu – kupující uhradí zálohovou fakturu převodním příkazem a poté je zboží expedováno
 • Bankovním převodem se splatností – kupující uhradí vystavenou fakturu za předem smluvených podmínek – doby splatnosti, kdy datum splatnosti koresponduje se dnem připsání fakturované částky na účet prodávajícího.

Zálohové faktury jsou odesílány emailem pro urychlení komunikace s kupujícím.

Faktury se splatností nejsou nárokovatelné a jsou udělovány klientům po předchozí dohodě.

 

Způsob dodání zboží

Kupující má při objednávce právo výběru způsobu dodání zboží.

Kupující může vybírat z následujících způsobů dodání zboží:

 • Vlastní rozvoz prodávajícího – objednané zboží je kupujícímu dle kupní smlouvy doručeno vlastním rozvozem prodávajícího. Před dodáním zboží je kupující kontaktován řidičem rozvozového vozidla a je s ním dohodnuta přesná hodina vykládky dle aktuální situace v dopravě.
 • Přepravní společnost Toptrans. – objednané zboží je dodáno zpravidla druhý den od uzavření kupní smlouvy. V případě nezastižení kupujícího je proveden ještě jeden pokus o doručení, poté je zásilka vrácena zpět prodávajícímu.
 • Osobní odběr kupujícím – osobní odběr může být proveden po potvrzení prodávajícím v provozovně prodávajícího.

Cena dopravy zboží ke kupujícímu je vždy individuálně nastavena.

 

Doba dodání zboží

Doba doručení je závislá na skladové dostupnosti a objednaném objemu zboží.

Expresní doručení prodávající uskutečňuje ten samý den, kdy byla uzavřena kupní smlouva nebo hned den následující.

Standardní doba dodání zboží se pohybuje od 1 do 10 dnů při skladové dostupnosti zboží.

Zboží, které není skladem dostupné nebo které je atypické, je po oboustranném odsouhlasení dodáno v rozmezí 14 dnů až 2 měsíců. Při dodání atypického zboží může prodávající nárokovat uhrazení zálohové faktury, která bude minimálně 50 % výše kupní smlouvy.

Nadstandardní objem objednávky může být řešen individuálně.

 

Dodací podmínky

Dodávky předmětu plnění budou prodávajícím dle možností realizovány v co nejkratším časovém úseku.

Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na uvedené místo kupujícím v kupní smlouvě.

Obsah dodávky je kupující povinen zkontrolovat již při převzetí zboží od prodávajícího nebo dopravce.

Při odhalení poškození od dopravce nesmí kupující převzít zásilku a reklamuje zásilku přímo u dopravce. Dopravce je povinen sepsat s kupujícím – adresátem – protokol o shledané závadě a zásilka bude doručena zpět prodávajícímu – odesílateli. Tuto skutečnost nám v co nejkratším čase oznamte – nejlépe hned při nalezení poškození při sepisování protokolu s dopravcem. Na pozdější reklamace poškození zboží při přepravě nelze brát zřetel.

Při odhalení poškození při doručení zboží vlastním rozvozem prodávajícího je kupující oprávněn poškozené zboží nepřevzít. Řidič rozvozu prodávajícího o tomto sepíše protokol a náhrada za poškozené zboží bude kupujícímu doručena v co nejkratším čase nebo při další objednávce nebo bude ta poškozená část zboží kupujícímu dobropisována.

 

Záruční podmínky

Záruční podmínky na objednané zboží se řídí platnými zákony České republiky.

 

Reklamace

Kupující kontaktuje prodávajícího na uvedených kontaktech prodávajícího a uvede číslo faktury a popis vady výrobku.

Prodávající se zavazuje veškeré závady odstranit nejdéle do 30 dnů. Zpravidla však dříve – do 7 dnů.

Reklamace je běžně řešena výměnou zboží.

Způsob předání vyreklamované zásilky bude předem dohodnut s kupujícím.

Reklamované zboží je sváženo vlastním rozvozem prodávajícího.

 

Vratné obaly

Při zabalení zboží do vratného obalu je o této skutečnosti kupující informován.

Kupující je povinen vrátit vratný obal prodávajícímu, který uskuteční jeho svoz od kupujícího na vlastní náklady.

V případě, že kupující vratný box nevydá zpět prodávajícímu, má prodávající nárok na uhrazení tarifního poplatku za vratný box dle aktuální ceny, kterou si může kupující u prodávajícího kdykoliv ověřit.

 

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 3. 2013. a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti.

Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky bez předchozího upozornění s tím, že změněné obchodní podmínky se vztahují pouze na kupní smlouvy uzavřené po jejich zveřejnění.

Kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami platnými a účinnými v okamžiku odeslání své objednávky a je jimi vázán od okamžiku uzavření kupní smlouvy, tj. ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání své objednávky.


Více o autosklech

Kontaktujte nás

Centrála:

Autoskla BENONE s.r.o.,
Skryjova 1606/8,
614 00 Brno

+420 601 500 505

obchod@autosklabenone.cz

Pobočka Velké Meziříčí

Autoskla BENONE s.r.o.
Karlov 1398/54
594 01 Velké Meziříčí

vm@autosklabenone.cz© 2020, Autoskla BENONE s.r.o. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑